Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

20/09/2022

Розпорядження міського голови від 20.09.2022 № 143-к «Про звільнення Тетяни ПРИЩЕПИ на підставі проведеного службового розслідування»

Згідно з Актом службового розслідування від 09 вересня 2022 року, складеного за результатами діяльності комісії з проведення службового розслідування, яке здійснювалось на виконання розпорядження міського голови «Про проведення службового розслідування стосовно начальника управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Тетяни Прищепи» від 18.08.2022 року № 239, комісія дійшла висновку, що у відношенні до начальника управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Тетяни Прищепи слід застосувати дисциплінарний захід у вигляді звільнення, за порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування.

Актом службового розслідування від 09.09.2022 року встановлено, що начальником управління соціальної політики здійснено підміну трудових відносин цивільно-правовими договорами.

Даними діями Тетяна Прищепа вчинила перешкоду правам фізичних осіб на працю, гарантованого Конституцією України та законами України, а саме: на гідну оплату праці, права на щорічні і додаткові оплачувані відпустки, права на здорові і безпечні умови праці, на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття тощо.

Вчинила посягання на виключні права міського голови, встановлені діючим законодавством щодо працевлаштування осіб до органів місцевого самоврядування. Зокрема, за статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до якої прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади працівників органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом призначення міським головою.

Такі дії наразили керівництво Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та місцевий бюджет на накладання значних штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, які відповідно до норм статті 265 КЗпП України обраховуються у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

Актом службового розслідування від 09.09.2022 року також встановлено, що Тетяною Прищепою не дотримані вимоги частини другої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення», якою встановлена заборона застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин.

Із зазначених дій вбачається, що Тетяна Прищепа, обіймаючи посаду начальника управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, не додержалась частини другої статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадові особи місцевого самоврядування діють лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України,
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Згідно зі статтею 8 цього Закону основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування серед іншого є:

  • додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів,
    актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;
  • додержання прав та свобод людини і громадянина;
  • сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків;
  • недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Відповідно до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня2016 року №158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/2933, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування своєю поведінкою мають зміцнювати авторитет державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, а також позитивну репутацію державних органів та органів місцевого самоврядування. При виконанні своїх посадових обов’язків державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат.

Поведінка посадової особи має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до місцевого самоврядування, сприяти реалізації прав та свобод людини і громадянина.

Кожна посадова особа органу місцевого самоврядування, а тим більше особи, які обіймають керівні посади в органах ради, повинні дбати про позитивний імідж органів та їх авторитет, дорожити своїм ім’ям та статусом.

Присяга посадової особи передбачає зобов’язання виконувати обов’язки сумлінно.

Таким чином, порушення Присяги – це несумлінне, недобросовісне виконання обов’язків посадової особи місцевого самоврядування. Про несумлінність дій (бездіяльності) посадової особи може свідчити невиконання обов’язків умисно або як наслідок недбалого ставлення до них.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» однією з підстав припинення служби в органах місцевого самоврядування є порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону.

Враховуючи зазначене, відповідно до ст. 19 Конституції України, ст.ст. 3, 4, 21, 147 – 148, 265 Кодексу законів про працю в Україні, ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення», ст.ст. 7, 8, 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950, Акту службового розслідування від 09.09.2022 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Звільнити Прищепу Тетяну Іванівну 20 вересня 2022 року з посади начальника управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування, ст.20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
  2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансування – головному бухгалтеру управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Ользі Кисленко виплатити компенсацію за 110 календарних днів невикористаної відпустки.

 

Міський голова         Василь ГУЛЯЄВ


Прикріплені файли: